Štefan Lipták

Štefan Lipták, MZSF (1943)

Fotografické vzdelanie nadobudol vo vojenskej škole v Mimoni v Čechách (1962), ďalej na SOU Poprad (1974) a na 4-ročnej diaľkovej škole fotografie (1971).

Vo svojej tvorbe sa venuje témam priemyselnej krajiny (ekológia), fotografií aktu, portrétu a mestskej architektúry.

Členom fotoklubu DK VSŽ bol od roku 1970 a je spoluzakladajúcim členom združenia Košických fotografov K-91.

Je tiež členom fotoklubu Felvidéki fotográfusok klujia od roku 1986. Bol tiež členom tvorivej skupiny Corvus v Košiciach (1979). Členom zväzu slovenských fotografov je od roku 1980. V roku 2010 mu udelili titul AZSF a v roku 2014 MZSF.

Svoje fotografie publikoval vo fotografických časopisoch Photocomunication v Rakúsku, Photography Year Book v Anglicku a tiež publikáciách Dejiny slovenskej fotografie (1984) a Stratený čas (2007).

Samostatné autorské výstavy (celkom 14) mal okrem Košíc aj v Michalovciach, Žiline, Miškolci (Maďarsko), v Humennom a v Bardejove.