Iné

Z histórie košickej fotografie

1922 - založenie prvého amatérskeho klubu fotografov na Slovensku - malý exkurz do dejín fotografického života v Košiciach.

Na začiatku rozvoja fotografického života na celom svete bol samozrejme vynález daguerrotypie a jeho odovzdanie verejnosti dňa 19. 08. 1839 na zasadnutí Akadémie vied v Paríži. K prudkému rozvoju fotografie pomohol aj východoslovenský rodák zo Spišskej Belej, Jozef Maximilián Petzval, ktorý v roku 1840 vypočítal prvý moderný trojšošovkový objektív o svetelnosti 1:3,6.

Tieto udalosti podnietili rozvoj fotografickej činnosti aj v Košiciach, kde sa koncom 40. rokov minulého storočia natrvalo usadzuje Imrich Emanuel Roth a zriaďuje prvý fotografický ateliér na území východného Slovenska.

V roku 1856 vyrástla I. E. Rothovi v Košiciach konkurencia v podobe fotografa Lazara Letztera. Popri tejto ateliérovej tvorbe si začala svoju cestu hľadať aj amatérska fotografia keď roku 1898 sa v Košiciach uskutočnila výstava amatérskej fotografie a ďalšie v rokoch 1909 a 1910. Pravda tieto výstavy ešte vznikali živelne bez organizačného zázemia nejakého fotoklubu a tu niekde sa vyvinula potreba aj organizačne zjednotiť jednotlivých fotografov do záujmových zoskupení, čo sa podarilo až po skončení prvej svetovej vojny.

1. novembra 1922 je v Košiciach založený "Klub československých fotografov amatérov", čím boli položené prvé základy vzniku organizovaného amatérskeho fotografického hnutia nie len v Košiciach ale aj na Slovensku, po vzniku slobodnej ČSR.

Prvým predsedom bol V. Štetka, tajomníkom V. Zíman a "sponzorom" drogista M. Danielisz. Fotoklub krátko po svojom vzniku združoval až 75 členov a v roku 1927 usporiadal I. výstavu, kde okrem členov košického klubu vystavovali aj členovia z ďaľších 15 klubov celej ČSR v celkovom počte 334 fotografií z toho títo košickí autori: J. Ausobský, M. Danielisz, V. Hayn, J. Hauriss, V. Herel, J. Kreissinger, R. Krejčiřík, J. Kolář, J. Kolerus, L. Korpáš, A. Loysch, prof. J. Luňáček, J. Mottl, J. Ošlejšek, JUDr. R. Spitz, O. Šafránek, V. Zajíc, nadp. J. Zavřel, J. L. Zdvořáček, V. Zíman.

Na tejto výstave autori prezentovali svoje práce v prevažnej väčšine vo forme tzv. "ušľachtilých tlačí" ako napr.: bromolej, gumotlač, pigment a iné. Medzi významných košických fotografov medzivojnového obdobia patrili hlavne Ladislav Rozman, ktorý zväčšoval fotografie na veľké formáty s bohatou tonalitou, dokonalou technikou práce a vysokou úrovňou fotografického videnia a Mikuláš Danielisz, ktorý bol priekopníkom farebných diapozitívov i ďaľší ako napr. Collinásy, Jeníček, Kassai.

V Košiciach nadobudol výstavný ruch najväčšiu intenzitu a okrem iných výstav sa zorganizovali aj dve medzinárodné výstavy a to v roku 1933 a 1936. Významnou sa stala hlavne "Druhá medzinárodná výstava", na ktorú prišlo 2 571 fotografií z celého sveta a to okrem Európy z Ameriky, Austrálie, Indie, Japonska, Číny, Havajských ostrovov a Egypta. Zaujímavosťou bolo aj to, že vo výstavnej kolekcii 655 fotografií bolo aj 110 veľkých zväčšenín od fotografov zo Sovietskeho zväzu, čo bolo vôbec prvé ucelené stretnutie s týmto typom fotografie na Slovensku. "Inter arma silent muze" a tak ďalší rozvoj fotografického amatérskeho hnutia začína v Košiciach až začiatkom 60-tych rokov a to vznikom Fotoklubu VSŽ v roku 1961, ktorého zakladateľmi boli Kornel Lovay a Peter Purtz.

Fotoklub VSŽ položil základy na organizovanie fotografov amatérov v Košiciach v povojnovom období a jeho členmi sa stalo mnoho známych fotografov ako sú napr. Ján Čepko, Alexander Jiroušek, Teodor Andreas, Štefan Lipták, Marián Krlička, Vlado Latta, Pavol Schramko, Igor Šimko a iní. Činnosť FK VSŽ trvala do roku 1991 a pokračuje založením Združenia košických fotografov K-91, ktoré založili členovia FK VSŽ, kde predsedom sa stal Miro Černý. Počas tridsiatich rokov činnosti fotoklubu sa jeho členmi stalo 95 fotografov.

Vznik Fotoklubu VSŽ podnietil vznik ďalších fotoklubov v Košiciach ako boli Fotoklub VSS s členmi Š. Fedor, J. Svrčina, J. Záhornacký, P. Ilkovič alebo Fotoklubu LUX pri Hutných stavbách Košice. Tieto fotokluby už žiaľ zanikli ale ich členovia vo väčšine fotografujú aj naďalej. V roku 1976 vzniká pri Osvetovom stredisku mesta Košíc Fotoklub NOVA, ktorý pokračuje vo svojej činnosti od roku 1992 so zriaďovateľom Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach. K jeho členom patria fotografi - G. Balog, J. Fleischer, K. Iľko, P. Vámoši, J. Berecz a iní. Amatérske fotografické hnutie má v Košiciach nesporne silnú tradíciu, no nemôžeme v našom malom exkurze nespomenúť aj založenie strednej umeleckopriemyselnej školy v Košiciach, dnes ŠÚV Košice, v roku 1971, kde odbor úžitkovej fotografie bol od začiatku jej súčasťou. Medzi prvými pedagógmi boli V. Helcmanovský, Z. Smieško a A. Lengyelová. Postupom času tu pôsobili viacerí absolventi pražskej FAMU ako napr. I. Gil, P. Miňo, M. Švehlík, J. Szuczová a M. Šebej. Táto škola už vychovala vyše stovky fotografov, z ktorých niektorí ukončili vysokoškolské štúdium na FAMU v Prahe.

Verím, že tento malý exkurz do dejín fotografického života v Košiciach, pri príležitosti 75 rokov od založenia prvého fotoklubu (v roku 1922) na slobodnom území Slovenska aspoň v skratke všetkým priblížil ako sa darí fotografii v Košiciach.

Dobré svetlo!
Mgr. Miro Černý, AFIAP, AZSF
(Vyšlo v časopise Fototip 5.10.1997)